לכלל המשקיעים בפארק הייטק אשדוד שלום רב,

הנדון: עדכון בדבר מינוי פרויקטורית לקידום התב"ע בוועדה המחוזית

1 .לאור פרסום חוק ההסדרים וחזון שר האוצר לאפשר הסבת חלק משטחי המשרדים למגורים/דיור מיוחד הוחלט לקיים פגישת פרה רולינג בוועדה המחוזית בכדי לבחון את היתכנות הנושא.

2 .לתוספת זכויות/יעודים משמעות רבה לעניין שווי המגרש והזכויות ומשכך הוחלט לעשות כל הנדרש בכדי למקסם את שווי הזכויות עוד לפני ביצוע הפרויקט.

3 .במהלך החודש האחרון ובהמלצת גורמים רלוונטיים, נבחן הנושא של מינוי פרויקטור בעל ניסיון לקידום התב"ע בוועדה המחוזית וזאת על מנת למקסם את היקף ויעוד הזכויות במגרשים.

4 .בישיבת נציגות מיום 21.7.28 הוחלט פה אחד למנות את הגב' אירית גיל מתכננת ערים אשר לה ניסיון רב בקידום תב"ע ובהשבחת קרקעות.

5 .על פי הסיכום , תפעל הגב' גיל לתאום פגישת פרה רולינג בוועדה המחוזית אשר בה נבחן את הפוטנציאל המקסימלי מבחינת חברי הוועדה, הן מבחינת היקף הזכויות והן תוספת יעודים כגון דיור מיוחד וכו'.

6 .לפגישה חשיבות רבה ומשמעויות נרחבות המשפיעות על המשך הדרך בפרויקט הן מבחינת השלביות והן מבחינה תכנונית.

7 .לאחר הפגישה תתכנס הנציגות ותקבל החלטות הנוגעות לאופן קידום הפרויקט.

8 .פרוטוקול ישיבת נציגות יעלה לפורטל בנפרד.


בברכה,

הנציגות 

 
1.8.21
rotate, rotate, arrow, ccw, undo